Als u meer informatie wenst of vragen heeft over onze Servicevoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op http://realtyww.info/contact.

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website; door deze website te gebruiken, accepteert u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

U moet minimaal 18 [achttien] jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garandeert en verklaart u dat u minimaal 18 jaar bent.

Gedefinieerde voorwaarden

"website" betekent de huidige website die u bezoekt.

Licentie om de website te gebruiken

Tenzij anders vermeld, bezitten de website en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten die op deze website zijn gepubliceerd en de materialen die op de website worden gebruikt. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U mag pagina's, bestanden of andere inhoud van de website alleen voor cachingdoeleinden bekijken, downloaden en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet.

Je mag niet:

 • publiceer materiaal van deze website niet in gedrukte of digitale media of documenten (inclusief herpublicatie op een andere website) behalve methoden voor delen die worden aangeboden door de website;
 • verkopen, verhuren of in sublicentie materiaal van de website;
 • materiaal van de website openbaar weergeven, behalve de deelmethoden die door de website worden aangeboden;
 • materiaal op deze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor een commercieel doel;
 • materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen;
 • herdistribueer materiaal van deze website - behalve inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar wordt gesteld voor herdistributie; of
 • deel van deze website opnieuw publiceren of reproduceren met behulp van iframes of screenscrapers.

Acceptabel gebruik

U mag deze website niet gebruiken op een manier die schade toebrengt aan de website of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met onwettige, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag deze website niet te gebruiken om te kopiëren, op te slaan, gastheer, uitzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of enig materiaal dat bestaat uit (of wordt gekoppeld aan) alle spyware, computer virus, Trojaans paard, worm, toetsaanslag logger, rootkit of andere distribueren kwaadaardige computersoftware.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Dit bevat:

 • schrapen
 • datamining
 • data-extractie
 • gegevens verzamelen
 • 'framing' (iframes)
 • Artikel 'Spinning'

U mag deze website of een deel ervan niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te verzenden of te verzenden.

Beperkte toegang

Toegang tot bepaalde delen van deze website is beperkt. Website-eigenaar behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde delen van deze website te beperken of, naar eigen goeddunken, deze hele website. Website kan dit beleid zonder kennisgeving wijzigen of aanpassen.

Als de website-eigenaar u een gebruikers-ID en wachtwoord geeft om toegang te krijgen tot beperkte delen van deze website of andere inhoud of services, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers-ID en het wachtwoord vertrouwelijk worden behandeld. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw wachtwoord en gebruikers-ID ..

website-eigenaar kan naar eigen goeddunken uw gebruikers-ID en wachtwoord zonder kennisgeving of uitleg uitschakelen.

Gebruiker inhoud

In deze algemene voorwaarden, "jouw gebruikersnaam inhoud", het materiaal (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio materiaal, beeldmateriaal en audiovisueel materiaal) die u aan deze website voor welk doel dan ook.

U verleent de website-eigenaar een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren van uw gebruikersinhoud in bestaande of toekomstige media. U verleent de website ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven en het recht om een ​​vordering in te stellen wegens inbreuk op deze rechten.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen u of website of een derde partij (in elk geval onder toepasselijke wetgeving).

U moet elke gebruiker de inhoud van de website die is of ooit het voorwerp van een dreigende of daadwerkelijke gerechtelijke procedure of andere soortgelijke klacht is ingediend.

Website-eigenaar behoudt zich het recht voor om materiaal dat op deze website is geplaatst of op de servers van de website is opgeslagen of op deze website is gehost of gepubliceerd, te bewerken of te verwijderen.

Website-eigenaar verbindt zich er niet toe om de indiening van dergelijke inhoud op of de publicatie van dergelijke inhoud op deze website te controleren.

Geen garanties

Deze website wordt aangeboden "zoals deze is" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties of garanties. Website-eigenaar geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen op deze website.

Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert de website-eigenaar niet dat:

 • Deze website zal te allen voortdurend beschikbaar is, of beschikbaar zijn; of
 • de informatie op deze website volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend.

Niets op deze website vormt, of is bedoeld als, enig advies. Als u advies nodig hebt met betrekking tot juridische, financiële of medische zaken, moet u een geschikte professional raadplegen.

Beperkingen van de aansprakelijkheid

Website-eigenaar is niet aansprakelijk jegens u (ongeacht of deze onder de wet van contact, de wet of anderszins valt) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met, deze website:

 • in de mate dat de website vrij-of-charge wordt verstrekt, voor directe schade;
 • voor enige indirecte, speciale of gevolgschade; of
 • voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomen, de winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens.

Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn zelfs van toepassing als website-eigenaar uitdrukkelijk op de hoogte is gebracht van het potentiële verlies.

Uitzonderingen

Niets in deze disclaimer van de website kan enige wettelijke garantie uitsluiten of beperken die onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken; en niets in deze website-disclaimer kan de aansprakelijkheid van de website-eigenaar uitsluiten of beperken met betrekking tot:

 • dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van de website-eigenaar of zijn agenten, werknemers of aandeelhouders / eigenaren;
 • fraude of frauduleuze voorstelling van zaken van de website; of
 • kwestie die het illegaal of onwettig zou zijn voor een website om haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of om te proberen te trachten haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

Redelijkheid

Door het gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze website disclaimer redelijk zijn.

Als je niet denkt dat ze redelijk zijn, dient u deze website niet te gebruiken.

Andere partijen

U accepteert dat, als entiteit met beperkte aansprakelijkheid, website-eigenaar er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u geen enkele claim indient tegen officieren of werknemers van de website met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid die in deze website-disclaimer worden uiteengezet, officieren, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, onderaannemers en website-eigenaren van de website zullen beschermen.

Onuitvoerbare bepalingen

Indien enige bepaling van deze website disclaimer is, of blijkt te zijn, onuitvoerbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, zal dat geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze disclaimer website.

Vergoeding

U vrijwaart de website-eigenaar hierbij en verbindt zich ertoe de website-eigenaar schadeloos te houden voor eventuele verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en bedragen die door de website-eigenaar aan een derde worden betaald ter afwikkeling van een claim of geschil over het advies van juridische adviseurs van de website) opgelopen of geleden door de website-eigenaar die voortvloeit uit een schending door u van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of uit een claim dat u een bepaling van deze algemene voorwaarden hebt geschonden.

Inbreuken op deze bepalingen en voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan de andere rechten van de website onder deze voorwaarden en bepalingen, als u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, kan de website-eigenaar maatregelen nemen die de website-eigenaar geschikt acht om de schending aan te pakken, waaronder het opschorten van uw toegang tot de website en het verbieden van toegang tot de website, het blokkeren van computers die uw IP-adres gebruiken om toegang te krijgen tot de website, contact opnemen met uw internetprovider om hen te vragen uw toegang tot de website te blokkeren en / of gerechtelijke procedures tegen u in te stellen.

Variatie

Website-eigenaar kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op deze website. Controleer deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen dat u bekend bent met de huidige versie.

Toewijzing

Website-eigenaar kan de rechten en / of verplichtingen van de website onder deze algemene voorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te vragen.

Je mag niet overdragen, uitbesteden of anderszins omgaan met uw rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit onwettig en / of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen van kracht. Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel als verwijderd beschouwd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen samen met het privacybeleid van de website de volledige overeenkomst tussen u en de website-eigenaar met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk en alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk.

Betalingen aan website

Alle betalingen worden niet terugbetaald, omdat ze betrekking hebben op diensten die ten tijde van de aankoop werden geleverd. Als u problemen ondervindt met een van uw aankopen, kunt u contact opnemen met onze ondersteuning.

Alle terugboekingen of teruggeboekte transacties op uw betalingen leiden tot onmiddellijke opschorting van uw account. Deze suspensie wordt vervolgens geëvalueerd afhankelijk van en volgens de oorzaken die ertoe hebben geleid.

Onze wettelijke naam is:

AZANDT MEDIA LTD

Onze maatschappelijke zetel:

132-134 Great Ancoats Street, Manchester, M4 6DE, Verenigd Koninkrijk

Over deze website Servicevoorwaarden

We hebben deze websitevoorwaarden gemaakt met de TOS / T & C-generator die verkrijgbaar is bij Privacybeleid online.

U kunt per e-mail contact opnemen met de website-eigenaar via onze e-mailadres link op de bovenaan dit document met Servicevoorwaarden.Privacy Policy Online Goedgekeurd Site